Instrukser

Havnekom.

Revidert april 2019

Havnekomiteen velges av årsmøte (vedtekter § 6)
Havnekomiteen består av leder og tre medlemmer og konstituerer seg etter årsmøtet Havnekomiteen bestyrer drift og vedlikehold av klubbens infrastruktur, framleie av båtplasser, dieselsalg og dugnadsarbeid. Alt av innkjøp gjøres gjennom havnekomiteen. Havnekomiteen rapporterer til styret og skal normalt delta på styremøter.

Oppgaver

1. Lage vedlikeholdsplan for årsmøtet inklusive budsjett (vedtekter § 9 p.8)

2. Vedlikehold
a. Gjennomføre årlig vedlikeholdsplan vedtatt av årsmøte.
b. Kostnadsberegne, innhente tilbud og fremme saker om ekstraordinær utbedring eller vedlikehold for beslutning i styret.
c. Bygningene.
d. Bryggeanlegget.
1. Kontroll med forankring og sammenføyning av bryggeanlegget
2. Gangbruer , vannposter og slanger
3. Elektrisk anlegg
4. Seglingsmerking i båthavna
5. Båtslippen
6. Dieselanlegget

3. Klargjøre havneområdet og parkeringsplasser vår og høst

4. Klargjøring av havna for vinter og sommer

5. Framleie av båtplasser
a. Havnekomiteen saksbehandler søknader om båtplass og bytte av båtplass for vedtak om tildeling eller endring for beslutning i styret. Nytt medlem som tildeles båtplass, kan pålegges å gå vakt.
b. Havnekomiteen kan omdisponere båtplasser medlemmene imellom dersom det er nødvendig. Dette blant annet for å unngå at små båter blir liggende i store båtplasser når behov for store plasser er til stede. Medlemmer har dog rett til innen 1 år å få tilbake samme plass eller tilsvarende.
c. Havnekomiteen organiserer korttidsleie av ledige båtplasser. Leie ut over 1 mnd utløser korttidsleieavgift. Se § 9 c p.8 j.
d. Informasjon til alle søkere gis senest 14 dager etter vedtak i styret.
e. Gjeldende oversikt over båtplasser, eiere og telefonnummer skal finnes på oppslag over vaktpulten.

6. Dieselsalg
a. Salg iht fastsatte rutiner.
b. Bestilling og etterfylling.
c. Forslå endring av utsalgsprisen.

7. Dugnadsarbeid
a. Kalle inn båtklubbens medlemmer til dugnader og sette opp arbeidslag.
b. Komiteen tildeler passende oppgaver for medlemmene.
c. Tidspunkt for gjennomføring bekjentgjøres i rimelig god tid.

8. Opptak, utsetting av båter. Bistå ved behov

9. Lagring av båter innendørs og utendørs

10. Organisere og lede bruk av båtslip

27. april 2019
Bjørn Håbrekke/leder
(sign)
Huskom.

Huskomiteen består av to medlemmer som velges av årsmøtet for to år av gangen, med krav til kontinuitet. Minimum en av medlemmene kalles inn til styremøter og rapporterer til styret. Huskomiteen ivaretar daglig drift av klubbhuset i henhold til planer og budsjett.

1. Huskomiteens oppgaver:
a) Holde lokalet i forsvarlig stand.
b) Utleie av «Rorbua», kjøkken og toaletter.
c) Sette opp oversikt over utleieperioder på oppslagstavla og informere webmaster.
d) Sette opp vaktlister og sørge for at oppdatert vaktinstruks finnes på vaktposisjonen. Vaktlisten publiseres av sekretær.
e) Være kontaktpunkt for utdeling/innlevering av medlemmenes husnøkkel.
f) Sørge for vedlikehold og renhold av huset, vaskemaskina og tørketrommel
g) Bestille og avbestille tømming av avfall vår og høst.
h) Sørge for rengjøring og vinterlagring av avfallsdunker som ikke er i bruk.
i) Kontrollere renhold og hygiene i dusj, vaskerom og toaletter samt at nødvendig tørke-, toalettpapir, håndsåpe vaskeutstyr og er tilgjengelig.
j) Sørge for nødvendig oppvarming av de delene av huset som kan skades av kulde i vinterhalvåret.
k) Følge opp huset i forhold til brannsikkerhet og instrukser om brannsikkerhet.

2. Ved utleie:
a) Utleie kun for medlemmer (ref. årsmøtet 2018). Huskomite forholder seg kun til klubbmedlemmer som ansvarlig leietaker. Eget utleieskjema benyttes og gås gjennom med leietaker.
b) Koordinere alt av behov i forbindelse med utleie.
c) Sørge for gjennomgang av huset etter utlån.

3. Sjekkliste ved utlån:
a) Sett på varme etter behov
b) Ta hensyn til naboer og gjester i havna. Musikk skal opphøre senest kl 0200.
c) Huset skal forlates i samme stand som før utleie.
d) Bestikk, kopper, glass og tallerkener skal vaskes og settes på plass.
e) Brukte lokaler skal vaskes etter bruk. Kan etter avtale gjennomføres dagen etter arrangementet.
f) Lys og varme slås av før leietaker forlater lokalet.

Dato 26/9 2022
Bjørn Håbrekke/leder