Vedtekter

VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB      Revidert 02 mars 2023

Innholdsfortegnelse

§ 1 Formålet
§ 2 Medlemskap og båtplass
§ 3 Medlemmenes plikter
§ 4 Utelukkelse
§ 5 Styret – sammensetning og oppgaver
§ 6 Havnekomite
§ 7 Huskomite
§ 8 Årsmøtet
§ 9 Ekstraordinært årsmøte
§ 10 Oppløsning
§ 11 Tilgjengelighet av gjeldende vedtekter

§ 1 Formålet med Ørland Båtklubb er å organisere klubbens medlemmer og gjennomføre drift av klubbens aktiviteter. Klubben skal:
a) Samarbeide med publikum, båtklubbens gjester og andre organisasjoner
b) Fremme medlemmenes og klubbens behov til Austrått havn, båtklubbens og
publikums beste.
c) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
d) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern.
e) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse.

§ 2 Medlemskap og båtplass
Alle med bopel eller annen tilhørighet til Ørland kommune kan opptas som medlemmer av klubben. Søknad om medlemskap og oppsigelse, leie og oppsigelse av båtplass, sendes skriftlig til Ørland Båtklubb for behandling. (se eget skjema/hjemmesiden). Hvert medlem kan få tildelt inntil to båtplasser.
Ordinært medlemsår er fra 1. mars til neste hovedforfall (1. mars året etter).

a) Innmelding
Medlemmer innmeldt:
• fra årsskiftet tom. 01. mars, betaler gjeldende årskontingent og havneavgift ved innmeldingstidspunktet og frem til forfall året etter
• mellom 01. mars og 31. oktober betaler gjeldende årskontingent og havneavgift
• etter 31. oktober, betaler halv årskontingent og halv havneavgift for gjenværende del av kontingentperioden

b) Båtplass
Kriterier (ut over bopel og tilhørighet) som skal vurderes av styret ifm søknad om båtplass er:
a) Leier må være fylt 18 år.
b) Ansiennitet som betalende medlem i klubben.
c) Båtlengde normalt ikke over 38 fot
d) Innen ett år etter andelseiers død kan:
i. ektefelle/samboer overta båtplass
ii. arving i rett nedadstigende linje søke om forkjøpsrett til båtplass til dagens pris

Oversikt over ledige båtplasser kunngjøres på oppslagstavla og hjemmesida.
Saksbehandling av søknader (styret):
a) Innstilling og anbefaling om tildeling av båtplass legges frem på styremøte av havnekomiteen.
b) Informasjon om tildeling gis senest 14 dager etter vedtak i styret.

Oppsigelse av båtplass
Ved oppsigelse av båtplass tilbakebetales andelsinnskuddet normalt når en båtplass er videresolgt. Skyldige avgifter trekkes av innskuddet før det tilbakebetales.
Ledige båtplasser kan korttidsleies. Se Instruks for Havnekomite p.5 c.

§ 3 Medlemmenes plikter
a) Bidra til fellesarbeid/dugnad for å holde kostnadsnivået og prisene på båtplasser og husleie lavt gjennom å stille på dugnader ved forespørsel fra havnekomiteen. Gjentatte unnlatelser om oppmøte kan straffes med gebyrer som fastsettes av styret.
b) Medlem satt opp på havnevakt, er ansvarlig for vakta; også når oppsigelse meldes etter at vaktlista er gitt ut. Nytt medlem som tildeles båtplass, kan pålegges å gå vakt.
c) Alle med båt i havna plikter å rette seg etter klubbens havneregler.
d) Gripe inn dersom det er fare for alvorlig skade på båtklubbens eiendom eller andre båter.
e) Medlemmer har ikke rett til framleie, utlån eller drive ren ervervsmessig inntekt fra tildelt båtplass.
f) Båten som ligger på båtplassen til leietaker, skal være ansvarsforsikret. Klubben kan kreve å få fremlagt forsikringspolisen for å få dokumentert eierforholdet.
g) Båtplass som ikke brukes med over en ukes varighet, skal meldes til havnekomiteen slik at plassen kan disponeres for midlertidig utlån/framleie av havnekomiteen.
h) Når båten er sjøsatt, skal eieren straks besørge opplagsutstyret fjernet fra opplagsplassen. Dersom opprydding ikke blir foretatt, kan dette utføres på båteierens regning.
i) Båthus og parkeringsplass skal være ryddet innen 1. juni.

§ 4 Utelukkelse (suspensjon eller eksklusjon) av et medlem behandles lukket og fortrolig i styremøte. Av personvernhensyn skal eksklusjonsaker besluttes enstemmig. Eksklusjonssak kan reises dersom et medlem:
a) Ikke er lojal mot de vedtekter og reglement som gjelder for klubben.
b) Ved agitasjon eller annen ukameratslig opptreden skader klubbens interesser.
c) Unnlater å betale utestående fordringer etter to purringer. Styret kan i slike saker trekke skyldige avgifter av innskuddet før det tilbakebetales. Skyldige avgifter trekkes av innskuddet før det tilbakebetales.
d) Gjentatte ganger unnlater å møte opp til dugnad uten grunn, og etter skriftlig advarsel fra styret.

§ 5 Styret – sammensetning og oppgaver
a) Leder - forestår den daglige ledelse, leder styremøtene og forhandlinger dersom ikke annet er bestemt av styret.
b) Sekretær - fører en nøytral og upartisk protokoll over alle styremøter og medlemsmøter. Sekretæren skal:
i. ivareta klubbens korrespondanse
ii. skrive referat med vedtak fra alle styremøter
iii. sende ut informasjon og referat til medlemmene fortrinnsvis ved hjelp av e-post, hjemmesiden og oppslag på klubbhuset
iv. være ansvarlig for hjemmesiden
c) Kasserer fører klubbens regnskap og medlemsfortegnelser.
d) 2 styremedlemmer
e) 2 varamedlemmer til styret
Styret vedtar saker med vanlig flertall. Formannen velges for ett år, mens resten av styret velges for 2 år, slik at skifte av sekretær og ett styremedlem, og skifte av kasserer og ett styremedlem skjer annen hvert år. Havnekomiteen og huskomiteen kalles normalt inn til styremøter.
Styret melder klubben inn i formålstjenelige organisasjoner
Styret kan utnevne frivillige havneverter blant klubbens medlemmer.
Styret kan endre og revidere instrukser og ordensregler for båtklubben. Styret fastsetter utsalgspris for diesel. Medlemmer som har faste styre- eller komitéverv fritas normalt fra å gå havnevakt.

§ 6 Havnekomite består av 4 medlemmer, velges av årsmøtet for 2 år og det skal sørges for kontinuitet. Havnekomiteen bestyrer drift og vedlikehold av klubbens infrastruktur, framleie av båtplasser, dieselsalg og dugnadsarbeid. Leder rapporterer til styret. Havnekomiteen kalles normalt inn til styremøter. Se Instruks for havnekomite.

§ 7 Huskomite består av 2 medlemmer, velges av årsmøtet for 2 år og det skal sørges for kontinuitet. Huskomiteen organiserer vaktordninga og har tilsyn med vaktenes utførelse. Leder rapporterer til styret. Huskomiteen kalles normalt inn til styremøter. Se Instruks for huskomite.

§ 8 Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet.
a) Årsmøtet holdes hvert år, fortrinnsvis innen utløpet av februar, og skal bekjentgjøres 14 dager i forveien. Forslag til saker på årsmøtet skal være styret i hende innen 15. jan samme år. Ved vedtektsendringer skal forslagene sendes ut i møteinnkallinga. Årsmøtet er beslutningsdyktig med korrekt innkalling og det antall medlemmer som møter. Ved stemmelikhet avgjør formannens dobbeltstemme. Kun medlemmer har stemmerett på klubbens årsmøter.
b) Det velges valgkomite på 3 medlemmer samt varamann på hvert årsmøte Valgkomiteen konstituerer seg etter årsmøtet. Valgkomiteen skal utarbeide forslag til:
1) Styre med varamedlemmer – se § 5
2) Havnekomité - 4 medlemmer, velges for to år og det skal sørges for kontinuitet
3) Huskomite - 2 medlemmer, velges for 2 år og det skal sørges for kontinuitet
4) Valgkomite - 3 medlemmer samt varamann på hvert årsmøte
5) 2 revisorer (velges for 2 år)
c) Saksliste:
1. Leder ønsker velkommen og åpner møtet
2. Godkjenning av stemmeberettige
3. Valg av
a) Møteleder
b) Referent
c) To protokollunderskrivere
4. Godkjenning av
a) Innkalling
b) Saksliste
5. Årsberetning
6. Regnskap og revisjonsberetning
7. Budsjettplan
8. Årsplan og vedlikeholdsplan
9. Kontingenter og avgifter :
a) Årskontingent
b) Havneavgift
c) Andelsinnskudd båtplass
d) Etableringsgebyr
10. Innkomne saker
11. Valg (ref § 8)

§ 9 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller at minst 10 % av medlemmene skriftlig forlanger det.

§ 10 Oppløsning må kun skje/foretas med absolutt flertall. Såfremt 5 medlemmer vil fortsette klubbens virke, kan den ikke oppløses.
Ved oppløsning skal klubbens midler - etter at alle kreditorer og medlemmer har fått tilbake tilgodehavender - overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Klubbens eiendeler eller rettigheter kan ikke tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

§ 11 Tilgjengelighet av gjeldende vedtekter, instrukser, oversikt over styret med telefon nummer og ordensregler skal finnes tilgjengelig i klubbens vaktrom og de skal være publisert på hjemmesidene til klubben.


02. mars 2023


Bjørn Håbrekke
leder
(sign)


More...